Насоки и подсказки

За да решим задачата, ще прочетем входа, ще извършим няколко проверки и изчисления и ще отпечатаме резултата.

Прочитане на входните данни

За решението на задачата е нужно първо да преценим какви типове променливи ще използваме за входните данни.

results matching ""

    No results matching ""