Задача: фирма

Фирма получава заявка за изработването на проект, за който са необходими определен брой часове. Фирмата разполага с определен брой дни. През 10% от дните служителите са на обучение и не могат да работят по проекта. Един нормален работен ден във фирмата е 8 часа. Проектът е важен за фирмата и всеки служител задължително работи по проекта в извънработно време по 2 часа на ден.

Часовете трябва да са закръглени към по-ниско цяло число (например → 6.98 часа се закръглят на 6 часа).

Напишете програма, която изчислява дали фирмата може да завърши проекта навреме и колко часа не достигат или остават.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и съдържа точно 3 реда:

 • На първия ред са необходимите часовецяло число в интервала [0 … 200 000].
 • На втория ред са дните, с които фирмата разполагацяло число в интервала [0 … 20 000].
 • На третия ред е броят на всички служителицяло число в интервала [0 … 200].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата един ред:

 • Ако времето е достатъчно:
  • "Yes!{оставащите часове} hours left.".
 • Ако времето НЕ Е достатъчно:
  • "Not enough time!{недостигащите часове} hours needed.".

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
90
7
3
Yes!99 hours left. 99
3
1
Not enough time!72 hours needed.

results matching ""

  No results matching ""