Извършване на проверки и отпечатване на изходните данни

След като сме направили изчисленията, които са ни нужни за да разберем стойността на работните часове, следва да направим проверка дали тези часове достигат или остават допълнителни такива.

Ако времето е достатъчно, разпечатваме резултата, който се изисква в условието на задачата, а именно разликата между работните часове и необходимите часове за завършване на проекта.

Ако времето не е достатъчно, разпечатваме допълнителните часове, които са нужни за завършване на проекта и са равни на разликата между часовете за проекта и работните часове.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/507#4.

results matching ""

    No results matching ""