Изпитни задачи

След като си припомнихме как се пишат условни конструкции, да решим няколко задачи, за да получим практически опит с if-else-конструкцията.

results matching ""

    No results matching ""