Живот на променлива

Всяка една променлива си има обхват, в който съществува, наречен variable scope. Този обхват уточнява къде една променлива може да бъде използвана. В езика C# областта, в която една променлива съществува, започва от реда, на който сме я дефинирали и завършва до първата затваряща къдрава скоба } (на метода, на if конструкцията и т.н.). За това е важно да знаем, че всяка променлива, дефинирана вътре в тялото на if, няма да бъде достъпна извън него, освен ако не сме я дефинирали по-нагоре в кода.

В примера по-долу, на последния ред, на който се опитваме да отпечатаме променливата salary, която е дефинирана в if конструкцията, ще получим грешка, защото нямаме достъп до нея.

results matching ""

    No results matching ""