Прости проверки

В програмирането често проверяваме дадени условия и извършваме различни действия, според резултата от проверката. Това става чрез проверката if, която има следната конструкция:

if (булев израз)
{
    // тяло на условната конструкция;  
}

results matching ""

    No results matching ""