Серии от проверки

Понякога се налага да извършим серия от проверки, преди да решим какви действия ще изпълнява нашата програма. В такива случаи, можем да приложим конструкцията if-else if…-else в серия. За целта използваме следния формат:

if (условие)
{
    // тяло на условната конструкция;
}
else if (условие2)
{
    // тяло на условната конструкция;
}
else if (условие3)
{
    // тяло на условната конструкция;
}
…
else
{
    // тяло на else-конструкция;
}

results matching ""

    No results matching ""