Пример: число от 1 до 9 на английски

Да се изпише число в интервала от 1 до 9 с текст на английски език (числото се чете от конзолата). Можем да прочетем числото и след това чрез серия от проверки отпечатваме съответстващата му английска дума:

int num = int.Parse(Console.ReadLine());

if (num == 1)
{
  Console.WriteLine("one");
}
else if (num == 2)
{
  Console.WriteLine("two");
}
else if () 
{
  …
} 
else if (num == 9)
{
  Console.WriteLine("nine");
} 
else 
{
  Console.WriteLine("number too big");
}

Програмната логика от примера по-горе последователно сравнява входното число от конзолата с цифрите от 1 до 9, като всяко следващо сравнение се извършва, само в случай че предходното сравнение не е било истина. В крайна сметка, ако никое от if условията не е изпълнено, се изпълнява последната else клаузa.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/506#4.

results matching ""

  No results matching ""