Насоки и подсказки

Прочитаме си входните данни, като към прочитането на мерните единици можем да добавим функцията ToLower(), която ще направи всички букви малки. Както виждаме от таблицата в условието, можем да конвертираме само между метри и някаква друга мерна единица. Следователно трябва първо да изчислим числото за преобразуване в метри. Затова трябва да направим набор от проверки, за да определим каква е входната мерна единица, а след това и за изходната мерна единица.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/506#7.

results matching ""

    No results matching ""