Задача: познай паролата

Да се напише програма, която въвежда парола (един ред с произволен текст) и проверява дали въведеното съвпада с фразата “s3cr3t!P@ssw0rd”. При съответствие да се изведе “Welcome”, а при несъответствие да се изведе “Wrong password!”.

Примерен вход и изход

Вход Изход
qwerty Wrong password!
s3cr3t!P@ssw0rd Welcome
s3cr3t!p@ss Wrong password!

Насоки и подсказки

Използвайте if-else конструкцията.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/506#8.

results matching ""

    No results matching ""