Писане на програмния код

За целта отиваме в тялото на метода Main(string[] args) и пишем следния код:

Стартираме програмата с [Ctrl+F5], за да я тестваме с различни входни стойности:

results matching ""

    No results matching ""