Решение

Време е да пристъпим към решението. Мислено можем да го разделим на три подзадачи:

  • Прочитане на входните данни.
  • Извършване на изчисленията.
  • Извеждане на изход на конзолата.

За да прочетем входните данни декларираме променливи, като внимаваме да ги именуваме по такъв начин, който да ни подсказва какви стойности съдържат променливите. С Console.ReadLine(…) четем стойностите от конзолата, а с функциите int.Parse(…) и double.Parse(…) преобразуваме зададената стрингова стойност съответно в int и double.

Извършваме необходимите изчисления:

В условието на задачата не е зададено специално форматиране на изхода, следователно трябва просто да изчислим исканата стойност и да я отпечатаме на конзолата. Както в математиката, така и в програмирането делението има приоритет пред събирането. За задачата обаче трябва първо да сметнем сбора на двете получени стойности и след това да разделим на 1.94. За да дадем предимство на събирането, може да използваме скоби. С Console.WriteLine(…) отпечатваме изхода на конзолата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/505#1.

results matching ""

    No results matching ""