Решение - част II

Втори вариант: както вече знаем, операторът за деление / има различно действие върху цели и реални числа. При деление на целочислен с целочислен тип (напр. int), върнатият резултат е отново целочислен. Следователно можем да потърсим как да преобразуваме реалните числа, които имаме като стойности за височината и широчината, в цели числа и след това да извършим делението.

Тъй като в този случай може да се получи загуба на данни, идваща от премахването на дробната част, е необходимо преобразуването да стане изрично (explicit typecasting). Използваме оператора за преобразуване на данни (type), като заменяме думата type с необходимия тип данни и го поставяме преди променливата. (повече за преобразуването на типовете данни можете да прочетете на Светлин Наков, Веселин Колев и колектив: "Въведение в програмирането със C#", стр. 153-157)

С Console.WriteLine(…) отпечатваме резултата на конзолата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/505#0.

results matching ""

    No results matching ""