Отпечатване на резултата

Накрая остава да изведем резултата на конзолата. Забелязваме, че се изисква форматиране на числената стойност до втория знак след десетичната точка. За целта можем да използваме placeholder, т.е. място, което ще бъде заместено с конкретна стойност при отпечатването. В C# за placeholder се използва цифра, оградена с къдрави скоби. Тъй като в програмирането броенето започва от 0, изразът {0} означава, че на негово място ще бъде поставен първият подаден аргумент. Цяло или дробно число можем да форматираме със спецификаторите F или f. След него следва цяло положително число, което указва броя на знаците след десетичния знак (повече за форматирането може да прочетете на Светлин Наков, Веселин Колев и колектив: "Въведение в програмирането със C#", стр. 155-158):

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/505#4.

results matching ""

    No results matching ""