Задача: дневна печалба

Иван е програмист в американска компания и работи от вкъщи средно N дни в месеца, като изкарва средно по M долара на ден. В края на годината Иван получава бонус, който е равен на 2.5 месечни заплати. От спечеленото през годината му се удържат 25% данъци. Напишете програма, която да пресмята колко е чистата средна печалба на Иван на ден в лева, тъй като той харчи изкараното в България. Приема се, че в годината има точно 365 дни. Курсът на долара спрямо лева ще се чете от конзолата.

Входни данни

От конзолата се четат 3 числа:

  • На първия ред – работни дни в месеца. Цяло число в интервала [5 … 30].
  • На втория ред – изкарани пари на ден. Реално число в интервала [10.00 … 2000.00].
  • На третия ред – курсът на долара спрямо лева /1 долар = X лева/. Реално число в интервала [0.99 … 1.99].

Изходни данни

На конзолата да се отпечата 1 число – средната печалба на ден в лева. Резултатът да се форматира до втората цифра след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход Изход
21
75.00
1.59
74.61

Обяснение:

  • 1 месечна заплата = 21 * 75 = 1575 долара.
  • Годишен доход = 1575 * 12 + 1575 * 2.5 = 22837.5 долара.
  • Данък = 25% от 22837.5 = 5709.375 лева.
  • Чист годишен доход = 17128.125 долара = 27233.71875 лева.
  • Средна печалба на ден = 27233.71875 / 365 = 74.61 лева.
Вход Изход Вход Изход
15
105
1.71
80.24 22
199.99
1.50
196.63

results matching ""

    No results matching ""