Прочитане на входните данни

Както и в предходните задачи, можем мислено да разделим решението на три части:

  • Прочитане на входните данни.
  • Извършване на изчисленията.
  • Извеждане на изход на конзолата.

Първото, което трябва да направим, е да разгледаме входните данни на задачата. Важно е да внимаваме за последователността, в която са дадени. С Console.ReadLine(…) четем стойностите от конзолата, а с int.Parse(…) и double.Parse(…) преобразуваме зададената стрингова стойност, съответно в int и double.

results matching ""

    No results matching ""