Избор на типове данни

Дължината на страна от площадката, широчината и дължината на пейката ще бъдат дадени като цели числа, следователно, за да запазим техните стойности може да декларираме променливи от тип int. За широчината и дължината на плочките ще ни бъдат подадени реални числа (с цяла и дробна част), затова за тях ще използваме double. Изходът на задачата отново ще е реално число, т.е. променливите ще бъдат също от тип double.

results matching ""

    No results matching ""