Четене на текст

За да прочетем текст (стринг) от конзолата, отново декларираме нова променлива и използваме стандартната команда за четене на информация от системната конзола:

var str = Console.ReadLine();

Нека обърнем внимание на факта, че при четене на текст не се декларира по никакъв начин тип "string" (текст). Това е така, защото по подразбиране методът Console.ReadLine(…) връща като резултат текст. Допълнително, вие можете да зададете текста да бъде прехвърлен в цяло число чрез int.Parse(…) или дробно число чрез double.Parse(…). Ако това не се направи, за програмата всяко едно число ще бъде просто текст, с който не бихме могли да извършваме аритметични операции.

results matching ""

    No results matching ""