Графично приложение: *** Хвани бутона!

Създайте забавно графично приложение „хвани бутона“: една форма съдържа един бутон. При преместване на курсора на мишката върху бутона той се премества на случайна позиция. Така се създава усещане, че „бутонът бяга от мишката и е трудно да се хване“. При „хващане“ на бутона се извежда съобщение-поздрав.

Подсказка: напишете обработчик за събитието Button.MouseEnter и премествайте бутона на случайна позиция. Използвайте генератор за случайни числа Random. Позицията на бутона се задава от свойството Location. За да бъде новата позиция на бутона в рамките на формата, можете да направите изчисления спрямо размера на формата, който е достъпен от свойството ClientSize. Можете да ползвате следния примерен код:

private void buttonCatchMe_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
  Random rand = new Random();
  var maxWidth = this.ClientSize.Width - buttonCatchMe.ClientSize.Width;
  var maxHeight = this.ClientSize.Height - buttonCatchMe.ClientSize.Height;
  this.buttonCatchMe.Location = new Point(
    rand.Next(maxWidth), rand.Next(maxHeight));
}

results matching ""

  No results matching ""