Писане на програмния код и тестване на приложението

Ще използваме следния C# код за обработка на събитията:

private void FormConverter_Load(object sender, EventArgs e)
{
 ConvertCurrency();
}

private void numericUpDownAmount_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
 ConvertCurrency();
}

private void numericUpDownAmount_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
 ConvertCurrency();
}

Всички прихванати събития извикват метода ConvertCurrency(), който конвертира зададената сума от лева в евро и показва резултата в зелената кутийка.

Трябва да напишем кода (програмната логика) за конвертиране от лева към евро:

private void ConvertCurrency()
{
 var amountBGN = this.numericUpDownAmount.Value;
 var amountEUR = amountBGN * 1.95583m;
 this.labelResult.Text = 
  amountBGN + " BGN = " + 
  Math.Round(amountEUR, 2) + " EUR";
}

Накрая стартираме проекта с [Ctrl+F5] и тестваме дали работи коректно.

Ако имате проблеми с примера по-горе, гледайте видеото в началото на тази глава. Там приложението е направено на живо стъпка по стъпка с много обяснения. Или питайте във форума на СофтУни: https://softuni.bg/forum.

results matching ""

  No results matching ""