Задача: пресмятане на лице на квадрат

Първата задача от тази тема е следната: да се напише конзолна програма, която въвежда цяло число a и пресмята лицето на квадрат със страна a. Задачата е тривиално лесна: въвеждате число от конзолата, умножавате го само по себе си и печатате получения резултат на конзолата.

results matching ""

    No results matching ""