Писане на програмен код и стартиране на програмата

Следва да напишем кода на програмата:

Стартираме програмата с [Ctrl+F5]:

Изненада! Какво става? Програмата не работи правилно… Всъщност това не е ли предходната програма? Във Visual Studio текущият активен проект в един solution е маркиран в получерно и може да се сменя:

results matching ""

    No results matching ""