Тестване на програмата локално

Да тестваме с дробни числа, например с 2.5:

В зависимост от регионалните настройки на операционната система, е възможно вместо десетична точка (US настройки) да се използва десетична запетая (BG настройки).

Ако програмата очаква десетична точка и бъде въведено число с десетична запетая или обратното (бъде въведена десетична точка, когато се очаква десетична запетая), ще се получи следната грешка:

Препоръчително е да променим настройките на компютъра си, така че да се използва десетична точка:

results matching ""

    No results matching ""