Типове данни и променливи

В програмирането всяка една променлива съхранява определена стойност от даден тип. Типовете данни могат да бъдат например: число, буква, текст (стринг), дата, цвят, картинка, списък и др. Ето няколко примера за типове данни:

  • тип цяло число: 1, 2, 3, 4, 5, …
  • тип дробно число: 0.5, 3.14, -1.5, …
  • тип буква от азбуката (символ): 'a', 'b', 'c', …
  • тип текст (стринг): "Здрасти", "Hi", "Beer", …
  • тип ден от седмицата: Monday, Tuesday, …

results matching ""

    No results matching ""