Деление на числа (оператор /)

Делението на числа се извършва с оператора /. Той работи различно при цели и при дробни числа.

 • Когато делим две цели числа, се извършва целочислено деление и полученият резултат е цяло число с отрязана дробна част. Например 11 / 3 = 3.
 • Когато делим две числа, от които поне едното е дробно, се извършва дробно деление и полученият резултат е дробно число, както в математиката. Например 11 / 4.0 = 2.75. При невъзможност за точно разделяне, резултатът се закръгля, например 11.0 / 3 = 3.66666666666667.
 • Целочисленото деление на 0 предизвиква грешка по време на изпълнение (runtime exception).
 • Дробното деление на 0 не предизвиква грешка, а резултатът е +/- безкрайност или специалната стойност NaN. Например 5 / 0.0 = ∞.

Ето няколко примера за използване на оператора за делене:

var a = 25;
var i = a / 4;   // извършваме т.нар. целочислено деление:
          // резултатът от тази операция ще бъде 6 – дробната част се отрязва, 
          // тъй като извършваме деление с цели числа
var f = a / 4.0;  // 6.25 – дробно деление. Изрично сме указали числото 4 да се интерпретира
          // като дробно, като сме добавили десетичната точка, следвана от нула
var error = a / 0; // Грешка: целочислено деление на 0

results matching ""

  No results matching ""