Какво научихме от тази глава?

В настоящата глава се запознахме как правилно да форматираме и именуваме елементите на нашия код, някои бързи клавиши (shortcuts) за работа във Visual Studio, шаблони с код (code snippets) и разгледахме как се дебъгва код.

results matching ""

    No results matching ""