Закръгляне чрез placeholder

var num = 5.432424;
Console.WriteLine("{0:f2}", num);

В случая след числото добавяме :f2, което ще ограничи числото до 2 цифри след десетичния знак и ще работи като Math.Round(…). Трябва да имаме предвид, че числото след буквата f означава до колко цифри след десетичния знак да е закръглено числото (т.е. може да е примерно f3 или f5).

results matching ""

    No results matching ""