Как се пише условна конструкция?

Условната if конструкция се състои от следните елементи:

 • Ключова дума if
 • Булев израз (условие)
 • Тяло на условната конструкция
 • Незадължително: else клауза
if (условие)
{
  // тяло
}
else (условие)
{
  // тяло
}

За улеснение може да използваме code snippet за if конструкция:

 • if + [Tab] + [Tab]

results matching ""

  No results matching ""