Как се пише for цикъл?

За for цикъл ни трябват няколко неща:

  • Инициализационен блок, в който се декларира променливата-брояч (var i) и се задава нейна начална стойност.
  • Условие за повторение (i <= 10).
  • Обновяване на брояча (i++).
  • Тяло на цикъла.
for (var i = 0; i < 5; i++;)
{
    // тяло
}

За улеснение може да използваме code snippet за for цикъл:

  • for + [Tab] + [Tab]

results matching ""

    No results matching ""