Именуване на проекти и файлове

За именуване на проекти и файлове се препоръчва описателно име, което подсказва каква е ролята на въпросния файл / проект и в същото време се препоръчва PascalCase конвенцията. Tова е конвенция за именуване на елементи, при която всяка дума, включително първата, започва с главна буква, например ExpressionCalculator.

Пример: в този курс се започва с лекция на име First steps in coding и следователно едно примерно именуване на проекта (solution) за тази лекция може да бъде FirstStepsInCoding. Същата конвенция важи и за файловете в даден проект. Ако вземем за пример първата задача от лекцията First steps in coding, тя се казва Hello World и следователно нашият файл в проекта ще се казва HelloWorld.

results matching ""

    No results matching ""