Деклариране на ValueTuple

Нека разгледаме примерна декларация на променлива от тип ValueTuple:

var personInfo = (name: "Steeve", age: 27, "Bulgaria");

За улеснение при декларирането използваме ключовата дума var, а в скобите изброяваме имената на желаните стойности, следвани от самите стойности. Нека погледнем и в дебъг режим какво се съдържа в променливата personInfo:

Виждаме, че се състои от няколко полета с имена и стойности, описани при инициализацията на променливата. Забелязваме, че последната променлива е именувана Item3. Това е така, защото по време на инициализацията не сме уточнили име за променливата, в която се пази стойността "Bulgaria". В такъв случай именуването е по подразбиране, т.е. променливите са именувани с Item1, Item2, Item3 и т.н.

results matching ""

    No results matching ""