Създаване на методите

За да създадем този метод, първо трябва да създадем три други метода с едно и също име и различни сигнатури. Първо създаваме метод, който ще сравнява цели числа.

Следвайки логиката от предходния метод, създаваме такъв със същото име, който обаче ще сравнява символи.

Следващият метод, който трябва да създадем, ще сравнява низове. Тук логиката ще е малко по-различна, тъй като стойностите от тип string не позволяват да бъдат сравнявани чрез операторите < и >. Ще използваме метода CompareTo(…), който връща числова стойност: по-голяма от 0 (сравняваният обект е по-голям), по-малка от 0 (сравняваният обект е по-малък) и 0 (при два еднакви обекта).

results matching ""

    No results matching ""