Насоки и подсказки

На променливата от тип string, в която ще се пази стойността на резултата, ще присвоим първоначална стойност string.Empty. Трябва да се завърти цикъл n пъти, като на всяка итерация към променливата, в която пазим стойността на резултата, ще прибавяме криптирания символ.

За да намерим първата и последната цифри от ASCII кода, ще използваме алгоритъма, който използвахме за решаване на задача "Число към бройна система".

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/594#14.

results matching ""

    No results matching ""