Задача: числа към думи

Да се напише метод Letterize(number), който прочита цяло число и го разпечатва с думи на английски език според условията по-долу:

  • Да се отпечатат с думи стотиците, десетиците и единиците (и евентуални минус) според правилата на английския език.
  • Ако числото е по-голямо от 999, трябва да се принтира "too large".
  • Ако числото е по-малко от -999, трябва да се принтира "too small".
  • Ако числото е отрицателно, трябва да се принтира "minus" преди него.
  • Ако числото не е съставено от три цифри, не трябва да се принтира.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3
999
-420
1020
nine-hundred and ninety nine
minus four-hundred and twenty
too large
2
15
350
three-hundred and fifty
Вход Изход Вход Изход
4
311
418
509
-9945
three-hundred and eleven
four-hundred and eighteen
five-hundred and nine
too small
2
500
123
five-hundred
one-hundred and twenty three

results matching ""

    No results matching ""