Типични грешки в C# програмите

Една от често срещаните грешки при начинаещите е писането извън тялото на Main() метода, защото интегрираната среда или компилаторът не биха могли правилно да разчетат зададените команди в програмата. Ето пример за грешно написана програма:

static void Main(string[] args)
{
}
Console.WriteLine("Hello C#");

Друга грешка е бъркането на главни и малки букви, а те имат значение при извикване на командите и тяхното правилно функциониране. Ето пример за такава грешка:

static void Main(string[] args)
{
    Console.Writeline("Hello C#");
}

В горния пример Writeline е изписано грешно и трябва да се поправи на WriteLine.

Липсата на точка и запетая (;) в края на командите е един от вечните проблеми на начинаещия програмист. Пропускането на този знак води до неправилно функциониране на програмата и често проблемът остава незабелязан. Ето примерен грешен код:

static void Main(string[] args)
{
    Console.Writeline("Hello C#")
}

Липсваща кавичка или липса на отваряща или затваряща скоба също може да се окажат проблеми. Както и при точката и запетаята, така и тук проблемът води до неправилно функциониране на програмата или въобще до нейното неизпълнение. Този пропуск трудно се забелязва при по-обемен код. Ето пример за грешна програма:

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Hello C#);
}

Тази програма ще даде грешка при опит за компилация и стартиране и даже още преди това кодът ще бъде подчертан, за да се насочи вниманието на програмиста към грешката, която е допуснал (пропуснатата затваряща кавичка):

results matching ""

    No results matching ""