Създаване на нов C# проект

Във Visual Studio създаваме нов C# проект от тип „ASP.NET Web Application“ с име WebApp:

Избираме тип на приложението - “MVC”:

results matching ""

    No results matching ""