Създаване на уеб форма

Намираме файла Views\Home\Index.cshtml. В него се намира изгледът (View) за главната страница на нашето уеб приложението:

Изтриваме стария код от файла Index.cshtml и пишем следния код:

Този код създава една уеб форма с три текстови полета и един бутон в нея. В полетата се зареждат стойности, които се изчисляват предварително в обекта ViewBag. Указано е, че при натискане на бутона [Calculate] ще се извика действието /home/calculate (действие calculate от home контролера).

Ето как трябва да изглежда файлът Index.cshtml след промяната:

results matching ""

    No results matching ""