Добавяне на текстови полета и бутон

Изтегляме от лентата вляво (Toolbox) три текстови полета (TextBox), два надписа (Label) и един бутон (Button), след което ги подреждаме в прозореца на приложението. След това променяме имената на всяка от контролите. Това става от прозорчето “Properties” вдясно, чрез промяна на полето (Name):

  • Имена на текстовите полета: textBox1, textBox2, textBoxSum
  • Име на бутона: buttonCalculate
  • Име на формата: FormCalculate

Променяме заглавията (Text свойството) на контролите:

  • buttonCalculate -> Calculate
  • label1 -> +
  • label2 -> =
  • Form1 -> Sumator

results matching ""

    No results matching ""